Användning av cookies

Standardinställningen för den här webbplatsen är att godkänna alla cookies. Detta hjälper dig att få den bästa upplevelsen av webbplatsen.

Vill du veta mer om hur vi använder cookies, klicka här.

 

Användarvillkor

SCA Hygiene Products AB, Göteborg Organisationsnummer: 556007-2356

“SCA”, “vi” eller “oss” refererar nedan till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) som tillhandahållare av denna webbplats (”Webbplatsen”) såvida inte en viss webbplats eller en annan tjänst använder ”SCA” för att referera till någon annan enhet. Användarvillkoren gäller för webbplatser och andra tjänster som hänvisar till dessa Användarvillkor.

Användarvillkoren och SCA:s tillhandahållande av Webbplatsen regleras av svensk lag. Eftersom SCA-koncernen består av enheter från flera länder bör du vara uppmärksam på att om ett annat företag anges som tillhandahållare av en viss webbplats eller tjänst kan lagarna i landet där detta företag har sitt säte föreskriva andra eller ytterligare regler. I sådana fall är det lagarna i landet där företaget har sitt säte som gäller och som det aktuella företaget kommer att följa.

Upphovsrätt

Materialet på Webbplatsen tillhandahålls av SCA som en service för kunderna och får endast användas i informationssyfte. Enstaka kopior får laddas ner i enlighet med bestämmelserna nedan. Genom att ladda ner material från Webbplatsen godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda Webbplatsen eller ladda ner något material.

Varumärkesinformation

Alla namn, logotyper och varumärken tillhör SCA, dess dotterbolag, relaterade företag, licensgivare eller joint venture-partners. SCA:s varumärken och märkesnamn får endast användas i enlighet med Användarvillkoren eller med skriftligt förhandstillstånd från SCA. Alla användning av SCA:s varumärken för reklam eller marknadsföring av SCA:s produkter ska godkännas av SCA.

Begränsad användning

Allt innehåll på Webbplatsen, t.ex. text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp och mjukvara tillhör SCA eller dess innehållsleverantörer och skyddas av svensk och internationell upphovsrättslag. Otillåten användning eller spridning av material från Webbplatsen kan utgöra brott mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar och/eller andra lagar och leda till såväl civil- som straffrättsliga påföljder.

Webbplatsen får varken helt eller delvis reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, säljas vidare eller på annat vis utnyttjas i kommersiellt syfte såvida inte SCA uttryckligen i skrift tillåter detta. Tillåtet är att ladda ner en kopia av informationen på SCA:s webbplatser på en enda dator för uteslutande personligt, icke-kommersiellt och internt bruk.

Du får inte ändra, använda eller överföra informationen i något som helst kommersiellt syfte och inte heller radera några meddelanden om upphovsrätt eller andra rättigheter från informationen. Du godkänner att det är ditt ansvarar att förhindra otillåten kopiering av materialet och att försäkra att din organisations personal och leverantörer (i förekommande fall) iakttar dessa restriktioner. Det är ditt ansvarar att följa alla tillämpliga upphovsrättslagar. Det är tillåtet att kopiera Webbplatsen som en nödvändig tillfällig handling i samband med att Webbplatsen visas och även tillåtet att för personligt bruk skriva ut en kopia av så mycket av Webbplatsens innehåll som kan anses rimligt för privata ändamål. All annan användning är förbjuden. Du får inte visa Webbplatsen i en ”frame” eller länka till någon annan sida än startsidan utan skriftligt förhandstillstånd från SCA. SCA beviljar dig inga som helst uttryckliga eller underförstådda rättigheter till några patent, upphovsrätter, varumärken eller företagshemligheter.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” utan uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive garantier om säljbarhet, om frånvaro av intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller lämplighet för något särskilt ändamål. I de fall SCA länkar till webbsidor tillhörande tredje part sker sådan länkning endast för att underlätta för användaren och SCA ansvarar varken för sådana webbsidors innehåll eller innehållets riktighet.
SCA ska under inga som helst omständigheter bära något som helst skadeståndsansvar, inklusive utan begräsningar skadeståndsansvar för utebliven vinst, verksamhetsavbrott eller förlust av information som uppstår i samband med användningen av eller oförmågan att använda informationen även om SCA underrättats om risken för sådant skadeståndsansvar.

SCA garanterar heller inte riktigheten eller fullständigheten hos information, text, grafik, länkar eller andra objekt som ingår i informationen. SCA har rätt att när som helst ändra informationen eller produkterna som beskrivs i informationen utan att meddela detta i förväg. SCA förbinder sig inte att uppdatera informationen eller annat material på Webbplatsen.

Användarbidrag

Allt material, all information och all annan kommunikation som du skickar till eller lägger ut på Webbplatsen kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, royaltyfri, oåterkallelig, fullständigt underlicensierbar och oskyddad (”Kommunikation”). SCA har inga skyldigheter beträffande Kommunikationen. Det står SCA fritt att lämna ut, kopiera, sprida, införliva och/eller på annat vis använda all Kommunikation tillsammans med data, bilder, ljud, texter och annat som ingår i Kommunikationen för vilket som helst kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte. Om du via Webbplatsen eller på annat sätt lämnar personuppgifter till SCA godkänner du att SCA får använda uppgifterna för att utvärdera din information och marknadsföra SCA:s produkter och tjänster, inklusive skicka uppgifterna till tredje land och lägga upp dina personuppgifter på internet. SCA:s hantering av personuppgifter regleras av svensk lag och du kan kontakta SCA i händelse av felaktiga uppgifter eller i andra ärenden kopplade till dina personuppgifter. Du får inte lägga upp någon Kommunikation som kan anses stötande, som kränker någon annan persons integritet, som kan betraktas som kommersiell marknadsföring eller på annat sätt är olaglig eller olämplig. Vi raderar sådan Kommunikation så fort vi blir varse den och förbehåller oss rätten att utesluta dig som användare från vår Webbplats eller våra tjänster. När du använder tjänster som tillhandahålls av tredje part, t.ex. Facebook, kan även villkor från tredje part gälla. T.ex. gäller villkoren som anges i “Statement of Rights and Responsibilities” för alla som använder och besöker Facebook. Vi rekommenderar därför att du läser igenom sådana eventuella villkor innan du använder någon tjänst som tillhandahålls av tredje part.

Övrigt

SCA kan när som helst revidera Användarvillkoren genom att uppdatera informationen på denna sida. SCA förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande 1) ändra villkoren, 2) granska och radera upplagt material och 3) när som helst upphöra att tillhandahålla Webbplatsen utan att meddela detta i förväg. Om något villkor eller någon bestämmelse häri bedöms var olaglig, ogiltig eller av någon anledning ogenomförbar ska detta inte på något vis påverka eller begränsa giltigheten eller genomförbarheten hos övriga villkor och bestämmelser.


Integritetspolicy

Policy för hantering av personuppgifter

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (”SCA”) och dess dotterbolag (”SCA” eller ”SCA-koncernen”) har som målsättning att alla som lämnar personuppgifter till SCA ska känna sig säkra på att deras integritet respekteras och att personuppgifterna hanteras med vederbörlig försiktighet. Se även SCA-koncernens Uppförandekod.

SCA följer utöver denna Integritetspolicy alla tillämpliga dataskyddslagar som reglerar insamlingen och användningen av uppgifter som kan hänföras till en enskild individ (”personuppgifter”). Syftet med denna Integritetspolicy är att fastställa vilka principer som ligger till grund för hur vi använder personuppgifter som lämnas till oss eller som vi samlar in. Det är SCA (eller relevant dotterbolag) som ansvarar för hanteringern av personuppgifter enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy.

Personuppgifter

Personuppgifter (t.ex. namn och adress) som du lämnar till SCA får hanteras såväl manuellt som med dator. Personuppgifter som du lämnar till oss kommer att användas för att 1) behandla önskemål från dig och administrera avtal som vi har med dig, 2) tillhandahålla information och tjänster kopplade till sådana begäran önskemål och avtal samt för 3) marknadsföring/kunduppföljning och 4) sälj-/produktutveckling, såsom SCA finner det lämpligt. Genom att lämna personuppgifter till oss godkänner du Integritetspolicyn och Användarvillkoren och går med på att lyda under dessa. När du besöker någon av SCA:s webbplatser kan din IP-adress registreras. Vi använder IP-adresser bl.a. för att mäta användningen av SCA:s Webbplatser. (En IP-adress är ett unikt nummer som ibland gör det möjligt att identifiera en användares internetuppkoppling och som webbläsaren lämnar ut automatiskt varje gång du besöker en webbplats).

Mätningen kan även innebära att vi samlar in information om hur du använder Webbplatsen. Detta gör vi för att kunna förbättra Webbplatsen, ge dig skräddarsytt innehåll, optimera din användarupplevelse och se hur ofta du besöker Webbplatsen. Detta kan även gälla för användarkonton som du har hos SCA. Vi kan även komma att utföra statistiska analyser av insamlad data.

Känslig information

Om du frivilligt lämnar känslig information om dig själv till oss (t.ex. information angående din hälsa) godkänner du i praktiken att SCA får använda den känsliga informationen i de syften som fastställs i Integritetspolicyn (eller i eventuella andra meddelanden om hur vi använder personuppgifter som visas i samband med sådan insamling) i den mån ett sådant godkännande krävs enligt tillämplig lag.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

SCA får lämna ut dina personuppgifter till tredje part, t.ex. en partner eller en återförsäljare av våra produkter, om avsikten är att uppfylla syftet för vilket uppgifterna samlades in. Uppgifter som du lämnar till oss kan komma att lämnas till andra parter inom SCA-koncernen och/eller partners med säte i länder både inom och utanför EU. Iaktta försiktighet när du lämnar ut personuppgifter på internet. Det är ditt ansvar att hålla lösenord och personuppgifter hemliga. Genom att använda denna webbplats erkänner och godkänner du dessa risker.

Tillgång till och ändring av personuppgifter

Om du har några frågor angående vår hantering av personuppgifter eller om du har anledning att tro att vi hanterar information som är inkorrekt eller ofullständig bör du kontakta det SCA-bolag vars namn syns tydligt på Webbplatsen. Lokala dataskyddslagar kan ge dig rätt att komma åt och ändra dina personuppgifter. Sådana rättigheter kommer vi att iaktta i så hög grad som möjligt för att uppfylla alla våra rättsliga skyldigheter.

För att kontakta tillhandahållaren av Webbplatsen angående Integritetspolicyn, var vänlig kontakta SCA på adressen Box 200, 101 23 Stockholm eller per e-post på adressen info@sca.com.


Användning av cookies

Webbplatsen använder cookies. Därför informerar vi i detta avsnitt om hur vi använder cookies och hur du väljer om dessa ska sparas eller raderas.

Vad är en cookie?

Information som lagras på din dator när du besöker en webbsida kallas för ”cookies”. Cookies är inga datorprogram utan små informationsfiler som tillåter webbplatser att spara och hämta information om vad användaren gör.

De flesta webbplatser använder cookies eftersom de är viktiga verktyg för att ge användaren en bra användarupplevelse. Cookies gör det möjligt för webbplatser att tillhandahålla skräddarsydda tjänster, t.ex. komma ihåg inloggningsuppgifter, komma ihåg vilka produkter användaren har lagt i varukorgen eller visa innehåll som är relevant för användaren. Det finns två typer av cookies: 1) tillfälliga cookies (även kallade sessionscookies) som raderas när webbläsaren stängs och 2) permanenta cookies som ligger kvar tills de aktivt raderas eller löper ut (livslängden bestäms av webbplatsen).

Hur raderar man en cookie?

De flesta webbläsare är automatiskt inställda på att acceptera cookies. Du kan inaktivera cookies i din webbläsare men kom ihåg att du riskerar att förlora många funktioner som krävs för att webbplatsen ska fungera ordentligt.

För att radera cookies på din mobiltelefon hänvisar vi till bruksanvisningen för din enhet.

Lista över cookies som användes

För att kunna ge dig en skräddarsydd upplevelse använder webbplatsen cookies.

Varje gång du använder webbplatsen sparas eller hämtas information i form av cookies. Nedan följer en lista över vilka cookies vi använder.

Syfte

Typ

Livslängd

1st or 3rd party

Support application traffic

Strikt nödvändiga cookies

Session cookie

1st party cookie

Handle login state

Strikt nödvändiga cookies

Session cookie

1st party cookie

Monitor usage of site

Prestandacookies

Session cookies and persistent cookies

3rd party cookie

Handle user preference

Funktionscookies

Session cookie

1st party cookie

 

Strikt nödvändiga cookies krävs för att du ska kunna navigera runt på webbplatsen och använda dess funktioner, t.ex. komma åt säkra sidor. Utan dessa cookies kan tjänster som du begär, t.ex. genomförandet av ett köp, inte levereras.

Prestandacookies samlar information om hur en webbplats används, t.ex. vilka sidor som får flest besökare och om användarna får felmeddelanden från vissa webbsidor. Dessa cookies samlar ingen information som kan spåras till någon enskild individ. Informationen som samlas in aggregeras och är därför anonym. Den används bara för att förbättra webbplatsen.

Funktionscookies tillåter en webbplats att komma ihåg olika val du gör (t.ex. namn, språk eller region) och ger bättre, skräddarsytt innehåll. Informationen som dessa cookies samlar in kan anonymiseras och det går inte att spåra vad du gör på andra webbplatser.

Reklamcookies används för att reklamen som visas ska stämma bättre överens med dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger samma annons visas för dig samt för att underlätta mätningen av hur effektiva olika reklamkampanjer är. Informationen sparas av våra reklamnätverk med tillstånd från [SCA/Tena UK/Bodyform UK etc]. De kommer ihåg att du har besökt en viss webbplats och informationen delas med andra organisationer, t.ex. våra annonsörer. Ofta är reklamcookies kopplade till webbfunktioner som tillhandahålls av andra organisationer.

Godkännande av användarvillkoren

Genom att godkänna Användarvillkoren samt genom att besöka och använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Du kan även godkänna användningen av cookies genom dina webbläsarinställningar.

Användarbidrag

SCA kan tillåta dig att lägga upp information, kommentarer eller annat material på Webbplatsen, på sociala nätverk eller andra onlinetjänster. Detta görs i syfte att underlätta flödet av information om SCA och SCA:s produkter. Observera att villkoren för sådana användarbidrag fastställs i avsnittet om Upphovsrätt i Användarvillkoren (se ovan).

Lämna inga uppgifter om andra personer till oss såvida du inte kan bevisa att de har lämnat sitt medgivande.
Eller via mejl till: libresse.se@sca.com

 

Libresse Showroom

Kontakta oss

Du kan nå Libresse via:


facebook Twitter vkontakte Pinterest YouTube Instagram email telephone mail
 
 
 
 
 

Har du glömt ditt lösenord?

Det är lugnt! Skicka bara in ditt användarnamn eller din e-postadress så skickar vi dina användaruppgifter.

Du måst fylla i användarnamn
Angivet e-mail eller användarnamn finns inte.
Nytt lösenord är skickat till din e-post.
 
 
 
 
 
 
Vänta

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är ett bra sätt att hålla koll på uppdateringar på hemsidan, erbjudanden, events och mycket mer. Skriv in din e-postadress så missar du aldrig nåt. Som har med Libresse att göra!

Du finns redan med i vårt prenumerationslista
Du är nu tillagd i vår prenumerationslista.
Felaktig e-mail
Du måste fylla i detta fältet

Avbryt prenumeration

 
 
 
 
 
 
Vänta

Avbryt prenumerationen på vårt nyhetsbrev

Va det nåt vi sa eller gjorde? :o( Hör av dig i så fall! Vi kommer att sakna dig! Jaja, som tur är kan du ju alltid registrera dig igen om du ångrar dig.

Vi kunde inte hitta din e-post.
Du är nu borttagen från vår prenumerationslista.
Felaktig e-mail
Du måste fylla i detta fältet
 
 
 
 
 

Hej! Din webbläsare är för gammal.

Uppdatera till nån av de här versionerna för att få ut MAX av Libresse.se.

1.5
6.0
2.0
2.0
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari
  • Chrome
 
 
 
 
 

Tack för din fråga!

Eftersom vi får så många frågor till vår expert kommer vi bara att besvara frågor vi inte har svarat på tidigare på sajten.

 
 
 
 
 
 

Ta bort konto

Ditt Libresse konto är borttaget.